Home » Radne dozvole strancima

Radne dozvole strancima

Ova naša usluga namenjena je strancima koji imaju nameru da se radno angažuju u Srbiji osnivanjem vlastite firme. Uslugom pokušavamo pokriti ceo postupak ishodovanja radne dozvole, uključivo i sve druge neposredno povezane aktivnosti povezane sa radnom dozvolom (boravak, osiguranje i slično), ali samo za lica koja u Srbiji osnivaju vlastitu firmu,  odnosno ishoduju poslovnu dozvolu.

Uslovi za zapošnjavanje i rad stranaca

Stranac može da se zaposli i radi u Republici ako poseduje radnu dozvolu i pod uslovim da je njegov rad prijavljen u skladu sa zakonom.
Radna dozvola može se izdati strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak, ili drugu ispravu u skladu sa zakonom.
Stranac koji ima radnu dozvolu može obavljati samo one poslove za koje mu je radna dozvola izdata.
Dozvola se izdaje na određeno vreme i njeno trajanje zavisi od svrhe radi koje se izdaje.
Stranom državljaninu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbiji, odobrenje za zasnivanje radnog odnosa daje se za period važenja odobrenja za stalno nastanjenje.
Stranom državljaninu koji ima odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji, odobrenje za zasnivanje radnog odnosa daje se za period koji ne može biti duži od perioda važenja odobrenja za privremeni boravak.
Dozvole izdaje Nacionalna sluzba za zapošljavanje.
Vlada Republike Srbije utvrđuje godišnju kvotu radnih dozvola za strance kojom se ograničava broj stranaca na tržištu rada u Republici.

1. Lična radna dozvola
Pod ličnom radnom dozvolom podrazumeva se radna dozvola na osnovu koje stranac može da zaključi ugovor o radu ili drugi ugovor u skladu sa zakonom kod bilo kog poslodavca na teritoriji Republike i ostvaruje prava utvrđena propisima o zapošljavanju.

2. Dozvola za zapošljavanje
Dozvolom za zapošljavanje smatra se dozvola na osnovu koje stranac zaključuje ugovor o radu ili drugi ugovor u skladu sa zakonom, sa određenim poslodavcem radi obavljanja poslova utvrđenih aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova.
Dozvola se izdaje na zahtev poslodavca kod koga stranac treba da obavlja poslove, ako za određeni posao nema zainteresovanih domaćih državljana i sa njima izjednačenih lica koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih.
Ako nadležna organizacija na osnovu stanja na tržištu rada utvrdi da će u naredne dve godine postojati manjak određenih profesionalnih profila na tržištu rada, dozvola za zapošljavanje se može izdati na period najduže do dve godine, pod uslovom da zahtev za zapošljavanje stranca podnosi isti poslodavac kod koga je stranac prethodno bez prekida najmanje godinu dana.

3. Poslovna dozvola
Pod poslovnom dozvolom se podrazumeva dozvola koja se izdaje stranom preduzetniku koji ima registrovanu delatnost, u skladu sa zakonom, i na osnovu koje on može da obavlja poslove. Poslovna dozvola izdaje se strancu koji ima status osnivača, u skladu sa zakonom, radi obavljanja poslova upravljanja. Dozvola se izdaje u trajanju od najduže dve godine i može se produžiti ako su u momentu podnošenja zahteva za produženje ispunjeni uslovi koji važe za izdavanje poslovne dozvole.

4. Dozvola za rad
Pod dozvolom za rad podrazumeva se dozvola koja se izdaje strancu, odnosno poslodavcu, za određenu svrhu i to za:
– rad stranih predstavnika i premeštaj zaposlenih,
– stručno usavršavanje,
– sezonski rad,
– rad stranih menadžera,
– individualnu delatnost stranaca po osnovu ugovora.