Home » Plate, kadrovi, socijalno

Plate, kadrovi, socijalno

OBRAČUN PLATA I DRUGIH OPOREZIVIH ISPLATA

 • obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
 • obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
 • obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
 • obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
 • obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
 • vođenje analitičkog knjigovodstva zarada;
 • vođenje evidencija o svim obračunima I isplatama, a u svhu izrade M-4 I PPP obrazaca.

 

Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi.

 

KADROVI – SOCIJALNO

Kod usluge kadrovi – socijalno vredi postulat da Agencija odrađuje i završava celokupan posao:

 • izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
 • prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu PIO – obrasci M-1 i M-1/SP;
 • prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu zdravstva – obrasci M i M-1;
 • izrada rešenja o godišnjim odmorima, dopustima radnika i slično;
 • izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
 • upis plata za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
 • upis staža zaposlenim u preduzećima – izrada M-4 obrasca;
 • pravljenje novih i overavanje postojećih zdravstvenih knjižica.