Home » Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

Agencija je u mogućnosti da ponudi klijentima sva akta iz područja bezbednosti i zdravlja na radu i niz pratećih usluga.

1.   Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
2.   Akt o proceni rizika u području bezbednosti i zdravlja na radu,
3.   Osposobljavanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
4.   Sve evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
5.   Izrada uputstava za bezbedan rad na oruđima,
6.   Izrada pravilnika o zaštiti od požara,
7.   Izrada programa obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara,
8.   Obuka zaposlenih za zaštitu od požara,
9.   Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu,
10.  Izrada procene rizika od hemijskog udesa.

Deo usluga pružamo samostalno, a za deo angažujemo licencirane kuće.

Agencija je u mogućnosti da ponudi klijentima sva akta iz područja zaštite od požara i niz pratećih usluga.

Novi Zakon o zaštiti od požara doneo je nove obaveze poslodavcima
(“Službeni glasnik RS”, broj 111/2009 od 29.12.2009.godine)

Sva pravna lica i preduzetnici su dužni da imaju:
• Plan zaštite od požara ukoliko rešenjem MUP-a budu razvrstani u I ili II kategoriju ugroženosti,
• Sanacioni plan za otklanjanje posledica požara,
• Pravila za zaštitu od požara (za III kategoriju) sa Planom evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara,
• Uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara,
• Program za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih na koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a,
• Da izvrše obuku zaposlenih i proveru znanja najmanje jednom u tri godine,
• Da za te poslove angažuju Pravno lice ili Preduzetnika sa ovlašćenjem MUP-a za obavljanje tih poslova.

Deo usluga pružamo samostalno, a za deo angažujemo licencirane kuće.